Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

szelektív hulladékok online értékesítéséhez

            A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Ön által használt tendereztető felület:

Adatkezelő megnevezése

MOHU BUDAPEST Zrt.

Cégjegyzékszám: Cg 01-10-142370

Adószám: 32295810-2-42

Elérhetőségek:

Postai cím:

1081 Budapest, Alföldi u. 7.; 1439 Budapest, Pf. 638

E-mail cím:

info@mohubudapest.hu 

Telefonszám:a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (Felhasználó) a Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az aukciós oldal működése érdekében kezeli.

Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az tendereztető oldal használata, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: az tendreztető felület használata során a használathoz szükséges adatok megadása, továbbá a weboldalunkra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az Adatkezelő személyes adatot a fenti meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a fent megnevezett céloknak. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli:

Cégnév, kapcsolattartó neve, cím, email-cím, telefonszám

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik.  

Amennyiben az érintett a regisztrációját törli, akkor a személyes adatai is törlődnek az oldalról.

Létrejött adásvételi szerződést követően a számla kibocsájtását követő nyolc évig kezeli az adatot az Adatkezelő a 2000. évi C. tv. 169. §-a alapján.

Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint élhet a hozzáférés és az adatkezelés korlátozásához való jogaival az Adatkezelőnek címzett megkeresésével.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gál Anna          

E-mail cím: adatvedelem@fotav.hu

Telefonszám: 0620/2526-102

 

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban elsősorban az Adatkezelőhöz fordulhat jogorvoslatért. Amennyiben panasza ellenére továbbra is sérelmesnek találja az adatkezelést vagy nem kíván panaszt tenni az Adatkezelőnél, hanem közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest,  Falk Miksa utca 9-11. , postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

Az aukciós oldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük az aukciós oldal ne vegye igénybe!

További információ: Adatvédelem (budapestikozmuvek.hu)

Budapest, 2024. június 17.

 

MOHU BUDAPEST Zrt.